Giám đốc Trần Tiến Lực

Nghề nghiệp: Kỹ sư đường bộ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Vận tải.

Phó giám đốc Lê Ðức Cảnh

Nghề nghiệp: Kỹ sư đường bộ.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Giao thông Vận