Liên vùng Phú Thọ

Hình ảnh dự án Liên vùng Phú Thọ

z4819918626162_f4ecc29ac6b4c3a3273359a56da042c7
z4819920055829_7ec1d41630a699eb1e2caac5e7f4e847
z4448474440399_7356ecb05214ad897f47bd7d50d38ac9
z4428571084491_762fd64686691246c8d37fc656e09c71
z4448473372799_e49455849e85bf91a9d32da1e3cb2618
z4428570196501_a5f5b02368c9d5d7cbaa291ff7201803
z4428571136968_ff5ad12d82c4f9425a4b4edc67f1056f
z4448473383374_5efa22dbb8637a705b31ff6c0fa7bd77
z4448476247146_f02a6b94adfb5cfa47508650119a0323
z4448474451125_40b35dc1582e94837a7794141dce7235 (1)
z4428571162306_762b36142404b744184cecdbeeec23a9
z4448472166309_f78bc45e05f5702ca12a9da44b0fcd1a
z4448473394967_4c50b49673f5b8a214f7d78c0e74be01
z4428570151259_decf50526ef6860c565d90c765169b34
Cau song bua 2
z4428570064701_5cb9fa8762184097bdbdc1bd35d85853
doan qua cau
đoạn thi cong xong
z4278428692128_0833a34f996bbcca80abde0230cf3e7c
z4278426311866_544bf86c11c5a3c5fe979278bab71352
z4428569985031_28cdd604586c26a0a672bd56dfdd17b2
cau song bua
z4676912825083_01497e3b9cced95cad7fe5801bd296a6
z4676912832201_4988f1353424c8aa95692b18fd325d18
z4676912832203_f2d900f7e4679259839cb863aa788e7a
z4676912837140_223dd96b4d060c3496f26bbff0d28471
z4676912836525_d88141da702505f85067b76a5db37174
z4676912834364_74d6f4fe77a291eaec65775e96c44739
z4676912834316_e20643c4220d3924c67e55f908f14775
z4676912834321_86211032d1662ab23c9d033847c4db90
z4676912844843_4f32890c244e67684796fd87730c7b15
z4676912857005_29ef938a61f0d990a63cf7c09365d4a3
z4819918626162_f4ecc29ac6b4c3a3273359a56da042c7 z4819920055829_7ec1d41630a699eb1e2caac5e7f4e847 z4448474440399_7356ecb05214ad897f47bd7d50d38ac9 z4428571084491_762fd64686691246c8d37fc656e09c71 z4448473372799_e49455849e85bf91a9d32da1e3cb2618 z4428570196501_a5f5b02368c9d5d7cbaa291ff7201803 z4428571136968_ff5ad12d82c4f9425a4b4edc67f1056f z4448473383374_5efa22dbb8637a705b31ff6c0fa7bd77 z4448476247146_f02a6b94adfb5cfa47508650119a0323 z4448474451125_40b35dc1582e94837a7794141dce7235 (1) z4428571162306_762b36142404b744184cecdbeeec23a9 z4448472166309_f78bc45e05f5702ca12a9da44b0fcd1a z4448473394967_4c50b49673f5b8a214f7d78c0e74be01 z4428570151259_decf50526ef6860c565d90c765169b34 Cau song bua 2 z4428570064701_5cb9fa8762184097bdbdc1bd35d85853 doan qua cau đoạn thi cong xong z4278428692128_0833a34f996bbcca80abde0230cf3e7c z4278426311866_544bf86c11c5a3c5fe979278bab71352 z4428569985031_28cdd604586c26a0a672bd56dfdd17b2 cau song bua z4676912825083_01497e3b9cced95cad7fe5801bd296a6 z4676912832201_4988f1353424c8aa95692b18fd325d18 z4676912832203_f2d900f7e4679259839cb863aa788e7a z4676912837140_223dd96b4d060c3496f26bbff0d28471 z4676912836525_d88141da702505f85067b76a5db37174 z4676912834364_74d6f4fe77a291eaec65775e96c44739 z4676912834316_e20643c4220d3924c67e55f908f14775 z4676912834321_86211032d1662ab23c9d033847c4db90 z4676912844843_4f32890c244e67684796fd87730c7b15 z4676912857005_29ef938a61f0d990a63cf7c09365d4a3

Dự án: : Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, (tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái)

Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Phú Thọ
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp III, dự án nhóm A
Địa điểm Huyện Tam Nông, Huyện Cẩm Khê, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ
Quy mô Tuyến đường có chiều dài là 53,5Km; Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi
 Gói thầu
  •  Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá trị dịch vụ tư vấn 31.5 tỷ đồng
Thời gian  2021