Hoàn thiện, ký kết hợp đồng Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Ngày 20/12/2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Chợ Đồn Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái đã ký kết hợp đồng thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Chợ Đồn và liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Phú Thái – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.