ĐT321B – QL70B – IC11 – Ao Giời

Đường giao thông liên kết vùng kết nối đường tỉnh 321B – Quốc lộ 70B – IC11 – Khu du lịch Ao giời, Suối tiên và đền mẫu Âu cơ, huyện Hạ Hòa

z5013502484990_d2571c09bab48b800a3a85d23517be74
z5013501971145_5be4231585b72ac40aebed114f3faab3
z5013499130202_73e1419a4709848029aff3b35083bb13
z5013502064642_474a7ab209ca91090916e8cb27f8a1ed
z5013502512898_00be9a9ba8c997b03fde45eb19b9ca5d
z5013502177834_02530570c6eae1d5491563750375622d
z5013501840757_a6f6f55c951f8e415b13988166a5ac60
z5013498752573_48f667cc477a45a75ded6a6a0f14a08d
z5013498571566_375f194a14e73ece42e8f80b753283d0
z5013550578599_cf1a7f5dc4b42bfe03430624b5af62b2
z5013512068272_b4357ec0326836fef804aac6a1c3e022
z5013550557348_ea84843bc887c7fcedc59b4b2bfd99df
z5013550572813_6c4928534ae5ee767ab87c06130c2d5c
z5013550585644_7e6cea78fc3a4a222dd3a785a0f622fc
z5013550548934_08d0cb1c99fe8d66d6ddc89743f72403
z5013502484990_d2571c09bab48b800a3a85d23517be74 z5013501971145_5be4231585b72ac40aebed114f3faab3 z5013499130202_73e1419a4709848029aff3b35083bb13 z5013502064642_474a7ab209ca91090916e8cb27f8a1ed z5013502512898_00be9a9ba8c997b03fde45eb19b9ca5d z5013502177834_02530570c6eae1d5491563750375622d z5013501840757_a6f6f55c951f8e415b13988166a5ac60 z5013498752573_48f667cc477a45a75ded6a6a0f14a08d z5013498571566_375f194a14e73ece42e8f80b753283d0 z5013550578599_cf1a7f5dc4b42bfe03430624b5af62b2 z5013512068272_b4357ec0326836fef804aac6a1c3e022 z5013550557348_ea84843bc887c7fcedc59b4b2bfd99df z5013550572813_6c4928534ae5ee767ab87c06130c2d5c z5013550585644_7e6cea78fc3a4a222dd3a785a0f622fc z5013550548934_08d0cb1c99fe8d66d6ddc89743f72403

Dự án: Đường giao thông liên kết vùng kết nối đường tỉnh 321B – Quốc lộ 70B – IC11 – Khu du lịch Ao giời, Suối tiên và đền mẫu Âu cơ, huyện Hạ Hòa

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án và Môi trường – Đô thị Hạ Hòa
Loại, cấp công trình Công trình giao thông:Cấp III
Địa điểm Tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ tư vấn Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Tổng mức đầu tư 335 tỷ đồng
Giá trị dịch vụ tư vấn 8 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn cân đối ngân sách tỉnh và vốn ngân sách trung ương
Thời gian 2021-2022