BẮC KẠN – BA BỂ

Bắc Kạn – Ba Bể

z4882983253289_ddca414185b90e78d9af559bed50eee8
z4882975778843_572f9e28a530f19cbff3d1c68b276f82
z4882975647631_c209ba7749866da9e65d424984f07841
z4882975601460_bbfaaf36e6779f949b4f47cea9010270
z4882975514189_0954271c0ce2c95f5c2cdb4a9a0b6585
z4882975477730_4fb9b75463beb0fbcf11b22bc6a395aa
z4882975468269_a4fe13ec61c0d526bf18538b0b9a7b07
z4882975722359_23a16ecc5381d55b91d451f8ea903e3f
z4882982961145_acda453122aefb47c616b7ec4752c366
z4882983825971_876f42c5dd13ab5599ca594bc6deb931
z4882975512564_f6741fc81e590aef2baa0e9398723b35
z4882983253289_ddca414185b90e78d9af559bed50eee8 z4882975778843_572f9e28a530f19cbff3d1c68b276f82 z4882975647631_c209ba7749866da9e65d424984f07841 z4882975601460_bbfaaf36e6779f949b4f47cea9010270 z4882975514189_0954271c0ce2c95f5c2cdb4a9a0b6585 z4882975477730_4fb9b75463beb0fbcf11b22bc6a395aa z4882975468269_a4fe13ec61c0d526bf18538b0b9a7b07 z4882975722359_23a16ecc5381d55b91d451f8ea903e3f z4882982961145_acda453122aefb47c616b7ec4752c366 z4882983825971_876f42c5dd13ab5599ca594bc6deb931 z4882975512564_f6741fc81e590aef2baa0e9398723b35

Dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn
Loại, cấp công trình Công trình giao thông:Cấp II
Địa điểm Tỉnh Bắc Kạn
Dịch vụ tư vấn Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Giá trị dịch vụ tư vấn 17 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn cân đối ngân sách tỉnh và vốn ngân sách trung ương bổ sung
Thời gian 2020-2021