Đường liên khu vực 6

Đường liên khu vực 6

Huong tuyen
33
32
31
30
29
26
22
16
15
13
12
11
08
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Huong tuyen 33 32 31 30 29 26 22 16 15 13 12 11 08 14 09 07 06 05 04 03 02 01

Dự án: Đường liên khu vực 6 (đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5), huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Chủ đầu tư Ủy Ban nhân dân huyện Hoài Đức /

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức

Loại, cấp công trình Công trình giao thông:Cấp đặc biệt.
Địa điểm Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Tổng mức đầu tư 758 tỷ đồng
Giá trị dịch vụ tư vấn 7,5 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn ngân sách thành phố và ngân sách huyện
Thời gian 2021