Đường giao thông tránh lũ bờ hữu sông Thao

Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

20150418_112217
20150418_095930
20150418_0959251
20150418_170254
20170214_091007
20170214_091013
20170214_091028
20150418_112217 20150418_095930 20150418_0959251 20150418_170254 20170214_091007 20170214_091013 20170214_091028

Dự án: Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa
Loại, cấp công trình Công trình giao thông cấp III, Dự án nhóm B
Địa điểm Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ cung cấp  + Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Giá trị dịch vụ tư vấn 11,2 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
Thời gian 2009-2010