Đường nối QL37 – QL17 – Võ Nhai (Thái Nguyên)

Đường nối QL37 – QL17 – Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang

Picture1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Picture1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Dự án: Đường nối QL37 – QL17 – Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang

Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang
Loại, cấp công trình Dự án nhóm B; Công trình giao thông đường bộ cấp II
Địa điểm Tỉnh Bắc Giang
Dịch vụ cung cấp + Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

 Tổng mức đầu tư 1452 tỷ đồng
Giá trị dịch vụ tư vấn 12,5 tỷ đồng
Nguồn vốn đầu tư Vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
Thời gian 2021-2022